EVIDENŢĂ CONTABILĂ

Evidenţa contabilă constituie un sistem unitar de înregistrare, urmărire şi control, documentat, cronologic şi sistematic, în etalon cantitativ şi valoric, pe baza unor principii bine stabilite, a fenomenelor şi proceselor economice, în scopul cunoaşterii activităţilor desfăsurate.
Reprezintă ansamblul de operaţii, constând în înregistrarea şi evidenţa fondurilor materiale şi financiare ale unei intreprinderi sau instituţii, în baza unor norme şi reguli. Înregistrarea în contabilitate se face doar în baza unor documente contabile, reprezentând acte scrise, în care se consemnează în etalon monetar sau natural operaţiile economice care produc modificări ale patrimoniului, la locul şi data producerii lor.

Conform Legii 82/1991 actualizată (Legea Contabilităţii), sunt obligate să organizeze şi să conducă evidenţe contabile următoarele categorii de entităţi:

 • Societăţile comerciale
 • Persoanele fizice autorizate şi Intreprinderile individuale
 • Regiile autonome
 • Instituţiile publice
 • Societăţile cooperatiste
 • Asociaţiile şi fundaţiile
 • Persoanele fizice care desfaşoară activităţi producătoare de venituri

 

EVIDENŢĂ PRIMARĂ

 • întocmirea şi înregistarea documentelor contabile
 • întocmirea Registrelor Contabile, Registru Jurnal de Vânzări / Cumpărări, Raport de Gestiune Zilnică, Raport de Producţie
 • conducerea şi înregistrarea documentelor cu regim special
 • conducerea fişelor de magazie (stocuri şi obiecte de inventar)
 • normarea intrărilor – consumurilor şi vânzărilor
 • conducerea Registrului de Mijloace Fixe
 • evidenţa încasărilor / plăţilor zilnice (cash flow)
 • inventarierea stocurilor / patrimoniului

CONTABILITATE FINANCIARĂ

 • întocmirea balanţei lunare
 • întocmirea şi înregistrarea Declaraţiilor şi Deconturilor
 • conducerea Registrului Jurnal, Registrului Inventar, Registrului de Calcule Impozit pe Profit
 • întocmirea Registrului Cartea Mare
 • întocmirea de rapoarte lunare privind situaţia financiară a firmei
 • întocmirea şi înregistrarea Raportului Semestrial
 • întocmirea şi vizarea cu viza de expert Bilanţului Anual